کاربرد تلفیق در برنامه های درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه سنتز پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 الزهرا

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه نظام مند کاربردهای تلفیق در برنامه های درسی دوه ابتدایی بود. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و با راهبرد فراترکیب بود. برای دستیابی به تبیین فوق از روش سنتز پژوهی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه تحقیقات انجام شده داخلی از سال 1380 و پژوهش های خارجی از سال 2015 بود که طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری انجام گرفته و 91 پژوهش که واجد شرایط و معیارهای مد نظر بودند به صورت هدفمند انتخاب شده ،کد گذاری و طبقه بندی صورت گرفته است.سپس با استفاده از تحلیل محتوا 5 کاربرد اصلی شناسایی شده که عبارتند از : کاربرد تلفیق در برنامه درسی تربیت بدنی، برنامه درسی هنر ،  آموزش مهارت های زندگی در برنامه های درسی، کاربرد تلفیق ICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات ) در برنامه های درسی، کاربرد تلفیق در طراحی و سازماندهی برنامه های درسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aplication of integration in elementary school curricula: A synthesis research study

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ahmadi 1
  • parvin ahmadi 2
1 Alzahra Un
2 Alzahra UN
چکیده [English]

The purpose of this study was to systematically study the applications of integration in elementary school curricula. Therefore, the applications of integration were examined from all aspects. The research approach was qualitative and with a hybrid strategy. To achieve the above explanation, synthesis research method and content analysis technique have been used. The study population was domestic research since 1380 and foreign research since 2015, which was done through content analysis, classification and screening, and 91 studies that met the criteria and criteria were purposefully selected, coded and classified. Then, using content analysis, 5 dimensions were identified, which are: application of integration in physical education curriculum, application of integration in art curriculum and application of integration of art with other curricula, application of integration of life skills training in the program Curriculum, application of integration of ICT (information and communication technology) in curricula, design and organization of curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • elementary school
  • application of integration