سنتز پژوهشی آسیب‌های نظام آموزشی مدارس استعدادهای درخشان و ارائه الگوی شاخص‌های ارتقاء برنامه‌درسی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش‌حاضر دو هدف ‌شامل بررسی آسیب‌های نظام‌آموزشی‌مدارس استعدادهای درخشان و ارائه الگوی شاخص‌های ارتقاء برنامه‌درسی را دنبال کرده‌است. روش پژوهش، ‌کیفی و رویکرد سنتزپژوهی بود. جامعه‌آماری شامل مجموعه‌ی منابع‌‌نظری و پژوهشی(داخلی‌و‌خارجی) بود که ابتدا 261 منبع جستجو شد. 94 منبع که بیشترین هماهنگی را با هدف پژوهش داشتند انتخاب و443 جمله‌واره استخراج گردید. داده‌ها به‌شیوه استقرایی و تحلیل تماتیک 101تم بدست‌آمد. یافته‌ها نشان‌داد آسیب‌های نظام‌‌آموزشی شامل 39 مفهوم‌پایه؛ 7 تم ‌فرعی و 3 تم‌ اصلی است. شاخص‌های ارتقاء برنامه‌ درسی شامل 62  مفهوم‌‌پایه؛ 3 تم ‌‌فرعی و1 تم اصلی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد آموزش تک‌بعدی؛ نقص‌درطراحی و تدوین برنامه‌ها و نظام‌یاددهی-یادگیری منفعلانه از جمله مشکلات آموزشی مدارس‌استعدادهای درخشان هستند. همچنین مولفه فوق‌ برنامه‌درسی شامل: برنامه‌‌‌درسی چندوجهی و هدفمند؛ بهینه‌سازی ‌و افزایش کیفیت یاددهی-یادگیری؛  تقویت انگیزه یادگیری و پرورش دانش‌آموزان پویا به‌عنوان شاخص‌ ارتقاء برنامه‌درسی (راهکارمطلوب)در نظر گرفته‌شد. بنابراین  پیشنهاد می‌شود از این یافته‌ها جهت تدوین برنامه‌آموزشی دانش‌آموزان تیزهوش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis Research of Pathology of the Educational System of Gifted School and Developing a Curriculum Improvement Indicators Model

نویسندگان [English]

  • Bahar Rashidi
  • ahmad Abedi
  • Ghasrem Noroozi
University of Esfahan
چکیده [English]

The present study has pursued two objectives, including investigating the educational system's pathology of gifted schools and provide a curriculum improvement indicators model based on the qualitative method and synthesis research. The statistical population included 261 theoretical sources collection. 94 study had the most coordination. 443 phrases were extracted. Data analyzed by three-step inductive method and 101 themes were obtained. Findings showed that the educational system's damage include 39 basic concepts; 7 sub-themes; 3 main themes. Curriculum development include 62 basic themes; 3 sub-themes and 1 main theme. The results showed one-dimensional training; deficit design and passive teaching-learning programs are gifted school's educational problems. Also, the  enrichmental extracurricular includes: multiple and purposeful curriculum; Optimize and increase the quality of teaching-learning; Strengthening the motivation to learn; nurture dynamic students was considered as an indicator of curriculum improvement. Therefore, it is suggested these findings be used to design and develop gifted curriculum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracurricular Enrichment
  • Gifted and Talented
  • Synthesis Research
  • Qualitative Study