واکاوی تجارب معلمان دوره‌ ابتدایی از آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا: مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

 پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی، با هدف واکاوی تجارب معلمان دوره‌ی ابتدایی از آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا انجام‌گرفت. میدان پژوهش، معلمان ابتدایی شهرستان تهران می‌باشند که تعداد10نفر با نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. با هر یک از معلمان به طور میانگین 50 دقیقه مصاحبه شد. در تحلیل داده‌ها از راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده‌شد. یافته‌های این پژوهش که برگرفته از اظهارات معلمان می باشد در 5 مقوله اصلی شامل بعدآموزشی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد فنی طبقه‌بندی شدند. مهم‌ترین مضامین موجود در بعد آموزشی شامل: تداوم تحصیل، فرصت بازبینی آموزش‌ها برای دانش‌آموزان، پایین بودن سطح سواد اولیا، کاهش انگیزه دانش آموزان و زمان‌بر بودن آموزش مجازی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Elementary School Teachers' Experiences of Virtual Education at the Time of Corona Virus Outbreak: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Zahra SAdeghi
  • Marzieh Dehghani
Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The present study was conducted within the framework of qualitative approach and phenomenological method, with the aim of analyzing the experiences of elementary school teachers of virtual education during the outbreak of coronavirus.  The research field is the elementary teachers of Tehran, where 10 people were selected by snowball sampling by purposive sampling.  The data collection tool was a semi-structured interview.  Each teacher was interviewed for an average of 50 minutes.  The seven-step strategy was used in data analysis.  The findings of this study, which are taken from the statements of teachers, were classified into 5 main categories, including educational dimension, cultural dimension, social dimension, economic dimension and technical dimension.  The most important topics in the educational dimension include: continuing education, the opportunity to review education for students, low level of parental literacy, reducing student motivation and time consuming virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers' experiences
  • elementary school
  • virtual education
  • Corona virus
  • phenomenology