طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی ریاضی دبستان مبتنی بر رویکرد شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

4 استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه­ درسی ریاضی دبستان مبتنی بر رویکرد شناختی انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع آمیخته می­باشد.در بخش کیفی ابتدا طبق یافته ­های به دست­آمده از  پژوهش زادشیر و همکاران(1401) ، ویژگی­های عناصر دهگانه برنامه­ درسی ریاضیات با رویکردشناختی استخراج شد ویژگی­های عناصر الگوی مورد نظر تدوین و الگوی اولیه طراحی گردید. در بخش کمی با روش پیماشی جهت اعتباربخشی به الگوی طراحی شده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و برنامه طراحی شده از نظر متخصصان علوم شناختی، آموزش ریاضی و برنامه ریزی­درسی  اعتبارسنجی شد. و پس از بررسی نظرات متخصصان درباره الگوی طراحی شده، الگوی نهایی طراحی شد. در گام آخر جهت اعتباربخشی به الگوی طراحی شده، داده­های بدست­ آمده از بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از وجود اعتبار الگوی طراحی شده را دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of elementary school math curriculum model based on cognitive approach

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Zadshir 1
  • Alireza Assareh 2
  • Soheila Gholamazad 3
  • Mohhamad Reza Emamjomeh 4
1 Shahid Rajaei Tarbiat University
2 Shahid Rajaei Tarbiat University
3 Education Research Institute
4 استادیار دانشگاه شهید رجاییAssistant Professor of Shahid Rajaei University
چکیده [English]

The aim of this study was to design and validate the elementary school math curriculum model based on cognitive approach. The research method is mixed. In the qualitative section, first, according to the findings of the research of Zadshir et al. (1401), the characteristics of the ten elements of the mathematics curriculum were extracted with a cognitive approach. Compiled and designed the initial model. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used by the survey method to validate the designed model, and the designed program was validated by experts in cognitive sciences, mathematics education, and curriculum planning. And after reviewing the opinions of experts about the designed model, the final model was designed. In the last step, to validate the designed model, the data obtained from the quantitative part were analyzed using descriptive and inferential statistics. The obtained results indicate the validity of the designed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum model
  • mathematics
  • cognitive approach
  • elementary school