طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت­ها و ویژگی­های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت­ها در سنین پایین­تر، می­توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. هدف این تحقیق، ارائه الگویی مطلوب، جهت طراحی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دوره اول متوسطه است. حوزه مورد مطالعه، شامل متون و اسناد تالیفی در حوزه­های برنامه درسی و آموزش کارآفریی است. جامعه آماری، متخصصان و اساتید دانشگاه، و نمونه آماری، 30 نفر از متخصص برنامه درسی و کارآفرینی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش­های مطالعاتی و مصاحبه، و روش انجام پژوهش، آمیخته است. یافته­های پژوهش شامل الگویی طراحی شده، است جهت آموزش کارآفرینی، برای دانش­آموزان متوسطه اول.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a curriculum design for entrepreneurship education for junior high School Students

نویسندگان [English]

  • jamshid omidi 1
  • Seyed Ahmad Hashemi 1
  • Abbas Gholtasg 2
  • Ali Asghar Mashinchi 1
1 Islamic Azad University, Lamard branch
2 Marodasht Azad University
چکیده [English]

Entrepreneurship education has a significant effect on the economic growth of societies. The goal of entrepreneurship education is to develop skills and entrepreneurial skills. By developing these skills at an earier age, young, capable, creative and innovative people can be found in all aspects of social, cultural, political and economic life. The purpose of the research is to model for designing an entrepreneurship education curriculum for the the junior high School students. Field of study is includes texts and authoritative documents of curriculum and entrepreneurship education. The tatistical population of the experts and professors of the university, and the statistical sample, wer 30 curriculum and entrepreneurship specialists who were selected by avilable method. The data gathering tool was a questionnaire and interview. The method of research is mixed. The research findings inglude a patterned design for entrepreneurship education for the junior high School students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Entrepreneurship education
  • students
  • the junior high School
احمدپور داریانی، محمود.(1393). کارآفرینی، تعاریف، الگوها و  نظریات. تهران: ساکو.
فیض، داوود؛ محمود احمدپور و مهدی دهقانی­سلطانی.(1396). مدرسان کارآفرینی: ویژگی‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌های آموزشی. سمنان: دانشگاه سمنان .
بهرام­زاده، محمدمهدی؛ بلقیس باورصاد و محمود جعفرپور.(1389). ارزیابی نقش جو سازمانی در روحیه کارآفرینی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز. مجله علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 6، شماره 1، ص 151- 180.
پارسامنش، فریبا؛  ناصر صبحی­قراملکی  و حامد برماس.(1392). اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کار و دانش.  مطالعات روان­شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال چهارم، شماره 16 ، ص 91-99.
جمالی­زواره، بتول؛ احمدرضا نصر و اعظم جمالی زواره.(1390). آموزش کار آفرینی ضرورتی انکارناپذیر در آموزش عالی 1404»، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، دانشگاه علم و صنعت ایران، 7 و 8 آبان ماه . 
دهمرده قلعه­نو، سمیرا؛ میلاد فطانت­فرد حقیقی و رضا قرایی­پور.(1394). بررسی مدل­های آموزش کارآفرینی. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی. انجمن مدیریت ایران واحد خراسان، مشهد، ۱۶ مهر ماه
ذبیحی، محمدرضا و علیرضا مقدسی.(1385). کارآفرینی از تئوری تا عمل. مشهد:  جهان فردا(نما)
روشن، محمدرحیم؛ الهام سیفی، بیژن عبدالهی، ژیلا نوکانی و زهرا بنی­جمالی. (1394). بررسی رابطة بین آموزش کارآفرینانة معلم(اهداف، محتوا، ضرورت، شیوه و محیط آموزشی) با روحیة کارآفرینانة دانش­آموزان متوسطه شهر تهران.  مجله­ی اندیشه­های نوین تربیتی، دانشگاه الزهراء، دورة 11 ، شمارة 1، ص 152- 179.
سعیدی­کیا، مهدی.(1388). راهنمای تدریس کارآفرینی. تهران:  انتشارات کیا.
سعیدی­کیا، مهدی؛ فرزین ابوالعلایی و زهرا نجفی.(1382). آشنایی با کارآفرینی. تهران: انتشارات سپاس.
شرفی، محمد، سعید مذبوحی و مینا مقدم.(1390). برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی.مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 1، شماره 3، صص 97 تا 136.
علی­میری، مصطفی.(1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش­ها و چالش­ها. مجله توسعة کارآفرینی،دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 1، پائیز 1387، ص 133-169.
کردنائیج، اسدالله، حسن اکبری و علی رضائیان.(1386). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه شرکت صنعت چوب شمال. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 11، شماره 20،  صص 141- 159.
کلدی، علیرضا و منظر رازقی. (1380). فرهنگ خلاقیت و توسعه علم و فناوری(مقایسه جامعه ایران و ژاپن.  مجله رهیافت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دوره 11، شماره ۲۶، صص 104-112.
مرتضی­نژاد، نیلوفر؛ مخمد عطاران، علی حسینی­خواه و  عفت عباسی.(1396). تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی( سنتزپژوهی).  دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، دانشگاه خوارزمی دوره 5، شماره 9، ص 105- 142.
نادری، نادر؛ صبا امیری، سهراب دل­انگیزان و حبیب جعفری.(1394). الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه­های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان­های کاردانش.  نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  دوره 2، ش 2، ص 17-34.
ناهید، مجتبی و امیر گلابی.(1391). توصیفی از استراتژی کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل موریس.  بررسی­های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، شماره 53، خرداد و تیر ماه 1391، صص 26-42.
Bechard, J.P & D. Gregoire (2005) . Entrepreneurship education research revisited: the case of higher education. Academy of Management Learning and Education, 7(1): 22 - 43. Published Online: 30 Nov 2017 https://doi.org/10.5465/amle.2008.31413862.
Bennett, R (2006). Business lecturers’ perceptions of the nature of entrepreneurship.  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12(3):165–188. http://dx.doi.org/10.1108/13552550610667440.
Birdthistle, N (2008).  An examination of tertiary students' desire to found an enterprise.  Education and Training, 50(7): 552-567.  https://doi.org/10.1108/00400910810909027
Casson, M.C (1982),  The Entrepreneur: in Economic Theory. Oxford, Martin Robertson, 2nd. Ed. Edward Elgar, 2003.
Drakopoulou Dodd, S. & B Hynes (2012). The Impact of Regional Educational Contexts upon Enterprise Education.  Entrepreneurship & Regional Development, 24(9-10) 28 Nov 2012: 733-740.
Draycott, Matthew & D. Rae (2011). Enterprise education in schools and the role of competency frameworks.  International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(2):  127-145, https://doi.org/10.1108/13552551111114905.
Fayolle, A (2013). Personal views on the future of Entrepreneurship Education.  Journal of Entrepreneurship & Regional Development, 25(7), Regional Studies Association Jul 2013:  692-701 https://scolar.google.com/citations?user.
Frank, A.I (2007). Entrepreneurship and enterprise skills, a missing element of planning education.  Practice & Research, 22(4): 635–48.
Garnett, J (2013). Enterprise pedagogy in music: an exploration of multiple pedagogies.  Journal Music Education Research, 15(1): 1-18.
Gartner, W.B (2007). Is there an elephant in entrepreneurship? Blind assumptions in theory development.  Publisher: Springer Berlin Heidelberg.
Ghulam, N & R Holden (2008).Graduate Entrepreneurship: intentions, education and Training” Journal Education + Training, 50(7): 555-541.
Gibb, A.A (2011).Concepts into practice: Meeting the challenge of development of entrepreneurship educators around an innovative paradigm: The case of the International Entrepreneurship Educators Programme (IEEP). International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 17(2): 146-165.
Heinonen, J. & E. Akola (2007) . Entrepreneurship Training and Entrepreneurial Learning in Europe. Results from the ENTLEARN Project, TSE Entre, Turku School of Economics, Esa Print Oy, Tampere.
Holmgren, C & J. From (2005).Taylorism of the Mind: Entrepreneurship Education from a Perspective of Educational Research. European Education Research Journal. 4(4): 382–390.
http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2005.4.4.4.
Honig, B (2004).Entrepreneurship education: Toward a model of contingency- based business planning. Academy of Management Learning and Education, 3(3): 258–273.
Jack, S.L & A.R. Anderson (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture: Producing reflective practitioners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5(3):110-125.
Jones, C. & J. English (2004).A contemporary approach to entrepreneurship education. Journal of Education and Training. 46(8/9): 416- 423.
Jones, Colin & H. Matlay (2011).Understanding the heterogeneity of entrepreneurship education: going beyond Gartner. Journal of Education + Training, 53(8/9): 692-703. https://doi.org/10.1108/00400911111185026.
Jones, p; C. Miller, A. Jones, G. Packham, D. Pickernell & P. Zbierowski (2011).Attitudes and motivations of Polish students towards entrepreneurial activity. Journal of Education and Training, 53(5): 416-432.
Kassean, H; J. Vanevenhoven; E. Liguori, & D.E. Winkel (2015).Entrepreneurship education: a need for reflection, real-world experience and action. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(5): 690-708, https://doi.org/10.1108/IJEBR-07-2014-0123.
Katz, J.A (2003).The Chronology and Intellectual Trajectory of American Entrepreneurship Education. Journal of Business Venturing, 18, 283-300.  http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00098-8.
Kennedy, P (2002).Sinning in the Basement: What Are the Rules? The Ten Commandments of Applied Econometrics. Journal of Economic Surveys, 16 (4): 569–589. http://dx.doi:10.1111/1467-6419.00179.
Kickul, J; L.K. Gundry; S.D. Barbosa & S. Simms (2010).One style does not fit all: the role of cognitive style in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 9(1): 36-57.
Kirchhoff, B.A (1994).Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: the Economics of Business Firm Formation and Growth. Praeger, Volumes 1, Pages 240.
Kirchhoff, B; I. Hassan; C. Armington & S. Newbert (2002).The influence of r & d. expenditures on new firm formation and economic growth. [Referred November 8, 2013].  http://www.njit.edu/v2/News/Releases/finalreport_10-02-02.pdf.
Kirzner, Israel.M (1979). Entrepreneurship, Economics, and Economists. in the Collected Works of Israel M. Kirzner, Austrian Subjectivism and the Emergence of Entrepreneurship Theory, Peter J. Boettke and Frederic Sautet, eds, Indianapolis, IN: Liberty Fund, 2015, 139-50.
Kolb, D.A (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall, New Jersey.
Kuratko, D.F (2005).the Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges. Entrepreneurship Theory & Practice, 29, 577-598. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00099.x.
Linan, F (2004) . Intention-based models of entrepreneurship education. University of Seville, Spain.
Linan, F; J.C. Rodríguez-Cohard & J.M. Rueda-Cantuche (2011).Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Journal Entrepreneurship and Management, 7(2): 195-218. 
Lackéus, M.(2015). Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How. Centre for Entrepreneurship, SMEs, Tourism and Local Development. Paris: OECD.
Luczkiw, E (2008). Entrepreneurship Education in an age of Chaos, Complexity and Disruptive Change.  in potter, J. (Ed), Entrepreneurship and higher education: 65-93. OECD poblishing. Doi: 10.1787/9789264044104-5-en.
Maritz Alex & C.R. Brown (2013). Illuminating the black box of entrepreneurship education programs. Education and Training, 55(3): 234-252. https://doi.org/10.1108/00400911311309305.
Matlay, H (2008).The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(2): 382-396.
Mueller, S.L. & A.S. Thomas (2001).Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of Business Venturing, 16(1): 51-75.
Neck, H. & P.  Greene (2011).Entrepreneurship education: known worlds and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1): 55–70.
Nurmi, P. & K. Paasio (2007).Entrepreneurship in Finnish universities. Education and Training. 49(1): 56-65, https://doi.org/10.1108/00400910710729884.
Powell, W. W. & Kurt W. Sandholtz (2012). Amphibious Entrepreneurs and the Emergence of Organizational Forms. Strategic Entrepreneurship Journal, 6(2): 94-115. https://doi.org/10.1002/sej.1129.
Sexton, D.L. & N.B. Upton (1987). Evaluation of an Innovative Approach to Teaching Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 25(1): 35-43.
Shepherd, D.A (2004). Educating entrepreneurship students about emotion and learning from failure. Academy of Management Learning and Education, 3(3): 274–287.
Solomon, G.T. (2007).An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168–182. http://dx.doi.org/10.1108/14626000710746637.
Tan, S.S. (2004).Designing an Entrepreneurship Education Framework Using Problem-based Learning. Proceedings of the 2004 International Conference on Teaching and Learning in Higher Education, 1–3 December, Singapore.
Walter, S.G. & D. Dohse (2012).Knowledge context and entrepreneurial intentions among students. Small Business Economics, 39(4): 877–895.