طراحی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی کاهش فاصلۀ برنامۀ‏درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در نظام آموزش عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

‎10.18869/acadpub.cstp.4.7.5

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی کاهش فاصلۀ برنامۀ‏درسی قصدشده، اجراشده و کسب‏شده در نظام آموزش عمومی ایران است. بدین منظور دو پرسش اساسی مورد بررسی قرار گرفت: با چه الگویی می‌توان فاصلۀ سه برنامۀ‌درسی یاد شده را کاهش داد؟ الگوی پیشنهادی، تا چه حد معتبر است؟ روش این پژوهش، ترکیبی (کمّی و کیفی) است، به گونه ‏ای که برای تدوین الگو از فنون مختلف مانند مرور اسناد و مدارک و استنتاج استفاده شده است. بدین منظور ساختار الگو در هفت بخش شامل عوامل شکاف، مبانی نظری، فلسفه، هدف، جهت‌گیری، اصول و روش کاهش فاصلۀ ارائه شده است. هم‏چنین به منظور اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی، با استفاده از شیوۀ نمونه ‏گیری هدفمند، از نظرات صاحب‌نظرانِ برنامۀ‏درسی و کارشناسان شورای برنامه ‏ریزی درسی استفاده شده است که این افراد درسطح بالایی الگوی پیشنهادی را تأیید کردند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با توجه به شناسایی عوامل اساسی شکاف، می‏توان الگوی متناسب با شرایط نظام آموزشی کشور طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Validation of a Conceptual Model for Narrowing the Gap between Intended, Implemented, and Attained Curricula in the Public Education System in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hajitabar 1
  • h Maleki 2
  • Gholam Ali Ahmadi 3
1 Mazndaran Un
2 Assistant Professor(Ph.D.), Department of Educational Sciences, Allame University
3 Assistant Professor(Ph.D.), Department of Educational Sciences, University
چکیده [English]

Abstract: The present research aimed at developing and validating a conceptual model for narrowing the gap between intended, implemented, and attained curricula in the public education system in Iran. Two fundamental questions guided this investigation: what model can be developed to reduce the gap between the three mentioned curricula? To what extent does the proposed model gain the approval? The research enjoyed a mixed method, in which different techniques, such as reviewing documents and inferring were employed to formulate the proposed model. Based on identifying the main factors of the gap.Therefore, the structure of this model was placed into 7 categories: theoretical foundations, desirable features of its curriculum, philosophy, purpose, direction, principles, method of which the gap can be narrowed. Likewise, to validate the proposed model, through a purposive sampling method, we sought out curriculum expert opinions, as well as opinions from specialist in the council for curriculum development. All those experts confirmed the validity of the proposed model strongly. the results revealed that developing such a model to suit the requirements of educational system in Iran would be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual model
  • curricula
  • intended
  • implemented
  • attained