بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های طرح خوانا در محتوای برنامه درسی فارسی دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22034/tpcj.2023.190276

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه ­های طرح خوانا در محتوای برنامه درسی فارسی دوره دوم ابتدایی انجام گرفت که از نظر روش، با تکنیک تحلیل محتوا و بر اساس آنتروپی شانون بود. جامعه پژوهش کتاب­های فارسی دوره دوم ابتدایی و نمونه­ گیری مطرح نبود. ابزار گردآوری، سیاهه تحلیل محتوای محقق­ ساخته بود که روایی آن با نظرات استادان محترم برنامه درسی و مدرسان استانی طرح خوانا تأیید گردید. پایایی آن نیز توسط مدرسان طرح خوانا انجام و ضریب توافق 85 صدم بدست آمد. بر اساس یافته­ های این پژوهش، میزان توجه به مؤلفه­ مهارت­ های زبانی طرح خوانا در محتوای برنامه درسی فارسی­ چهارم 80، پنجم 80،  ششم 85 درصد؛ و در مجموع فارسی سه پایه دوره دوم 82 درصد و میزان توجه به مؤلفه آداب و مهارت­های زندگی طرح خوانا (ادب، مسئولیت­پذیری و جرأت­ورزی) در محتوای فارسی چهارم 55، پنجم 47، ششم 42 و در مجموع 48 درصد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Amount of Atention Paid to Components of KhANA Plan in Content of the Persian Curriculum of Upper Elementary School

نویسندگان [English]

  • Karim Mehdikhanloo
  • Solmaz Noorabadi
Shahed University
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the level of attention paid to the components of the readable design in the content of the Persian curriculum of the upper elementary school, which was based on the method of content analysis and Shannon entropy. The research community of Persian books of the second elementary school and sampling was not considered. The collection tool was a content analysis list made by the researcher, the validity of which was confirmed by the opinions of respected curriculum professors and provincial teachers of KhANA Plan. Its reliability was also determined by the teachers of the reading plan and the agreement coefficient was 85 percent. Based on the findings of this research, the amount of attention paid to language skills component of KhANA plan in the content of the fourth grade Persian curriculum, is 80 percent, fifth grade 80, and sixth grade 85 percent, and in total, 82 percent of third-grade Persian in upper elementary school. And the amount of attention paid to the component of manners and life skills in KhANA plan (politeness, responsibility and courage) in persian content is 45%, 5th 47%, 6th 42% and in total 48%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KhANA School
  • Persian Curriculum
  • Elementary Course
  • Content Analysis
  ادیب­منش، مرزبان؛ صدر، آمنه (1400). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارت­های زندگی دانش­آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال شانزدهم، شماره 62، 256- 223.

     اسدی، مژگان (1400). ارزیابی میزان اثربخشی طرح مدرسه خوانا در مدارس دوره دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری. پایان­نامه، پردیس بحرالعلوم شهرکرد، گروه علوم انسانی.

     اسماعیل­زاده، علی­اصغر. (1391). بررسی رویکردها و رویه­های آموزش مهارت­های زندگی در چندین کشور و ارائه تجربیات مشابه. تهران.

     اکبریان، مائده. (1401). تأثیر طرح مدرسه خوانا بر مهارت خواندن و نوشتن دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی ناحیه 4کرج. پایان­نامه، پردیس نسیبه تهران، گروه علوم تربیتی.

     جزنی، نسرین (1394). مدیریت منابع انسانی. تهران، نشر نی.
     جوادی­پور، محمد؛ عزیزی، پروین؛ نوروززاده، رضا (1393). میزان تحقق اهداف مهارت­های زندگی در دانش­آموزان دوره ابتدایی. پژوهش­های آموزش و یادگیری، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 4، 113-128.
     حمیدی­نصرآباد، اکرم؛ شیخی­فینی، علی­اکبر؛ زینلی­پور، حسین؛ سماوی، عبدالوهاب (1399). ارزیابی ظرفیت کتاب­های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال پانزدهم، شماره 59، 204-183.
     حیدری، عبدالحسین (1399). تحلیل محتوای کتاب­های نگارش فارسی دوره دوم ابتدایی بر اساس پیوستار نوشتن. پژوهش­نامه آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 20، 87-113.
     حیدری، عبدالحسین؛ سیدکلان، سیدمحمد (1398). تحلیل پرسش­های خواندن و درک مطلب کتابهای فارسی دوره­ی دوم ابتدایی بر اساس طبقه­بندی بَرِت (1976). پژوهش­نامه آموزش زبان فارسی به غیر­فارسی زبانان، سال هشتم، شماره دوم، 92-69.
     دانشگر، مریم. (1400). ارزشیابی برون­دادهای نظام متوسطه کشور از منظر مهارت­های زبانی و ادبی. جستارهای زبانی، شماره 1، پیاپی61، 491-521.

     دهقان مقدم، مهناز. (1401). ارزیابی تاثیر طرح خوانا در مدارس شهرستان سرخس. پایان­نامه، موسسه آموزش عالی فردوس رهجویان دانش - برازجان، گروه علوم تربیتی.

     رحمانی، عذرا؛ حسینی­مهر، علی؛ حیاتی، مریم. (1400). جایگاه مؤلفه­های آداب و مهارت­های زندگی اسلامی (طرح کرامت) در کتاب­های درسی دوره ابتدایی. اسلام و پژوهش­های تربیتی، سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی25، 105-123.
     رنجبری، الهام؛ رنجبری، الناز؛ افراشته، حلیمه (1400). تأثیر طرح خوانا بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانش­آموزان ابتدایی شهر بندرعباس. سومین همایش ملی پژوهش­های حرفه­ای در روانشناسی و مشاوره «با رویکرد از نگاه معلم»، دانشگاه هرمزگان.
     زندی، بهمن. (1399). روش تدریس زبان فارسی (دردوره دبستان). تهران، انتشارات سمت.
سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی (قاسم­پورمقدم، حسین؛ اکبری­شلدره، فریدون؛ بهروان، نازیلا؛ میرائی آشتیانی، مهتاب؛ سجودی، مرجان؛ محمدی، راحله) (1395). راهنمای معلم فارسی ششم دبستان. تهران، شرکت افست.
سلسبیلی، نادر (1399). کند و کاو در حوزه ویژگی­های برنامه درسی مرجع زبان­آموزی دوره ابتدایی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال هشتم، شماره 15، 107-150.
      سلسبیلی، نادر (1398). ارزشیابی برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی در سطح برنامه درسی اجرا شده. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال چهاردهم، شماره 55، ، 141-176.
      سیفعلی عباس­آبادی، سعیده (1400). راهکارهای تقویت مهارت خواندن در پایه اول ابتدایی با نظر به اهداف طرح مدرسه خوانا. چهارمین کنفرانس بین­المللی مطالعات میان­رشته­ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی، تهران.
     قادری­دوست، الهام؛ دانای طوسی، مریم (1389). مطالعه اهداف و مؤلفه­های آموزش مهارت­های زبانی (خواندن، نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، سال نهم، شماره 35، 23-65.
     قربانپورآرانی، حسین؛ زارعی، عباس؛ باقری، سمیه. (1400). مقایسه میزان توجه به ساحت­های ششگانه تربیت در کتابهای فارسی دوره ابتدایی قبل و بعد از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال شانزدهم، شماره 62، 196- 179.
     مجدفر، مرتضی؛ قاسم­پور مقدم، حسین؛ نقی­زاده محرم (1397). فهم پرلز (PIRLS) مطالعه بین­المللی توسعه سواد خواندن.  تهران، انتشارات موسسه مدارس یادگیرنده مرآت.
     معاونت آموزش ابتدایی (1400). دستورالعمل طرح مدرسه خوانا
     نجفی­پازکی، معصومه؛ دادرس، محمد؛ دستجردی کاظمی، مهدی؛ مرادصحرایی، رضا (1397). تدوین استانداردهای مهارت گوش دادن و سخن گفتن، در دوره اول ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال سیزدهم، شماه 48، 140- 107.
     هاشمی، سیده خدیجه؛ مسعودی ندوشن، عصمت؛ گلزاری، زینب. (1400). ارائه الگوی کیفیت­بخشی تبدیل مدرسه فنی و حرفه­ای به مدرسه کارآفرین. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، سال بیستم، شماره 77، 53-85.
Abdelhalim Safaa M. (2015). Children Literature Based Program for Developing EFL Primary Pupils’ Life Skills and Language Learning Strategies, English Language Teaching; Vol. 8, No. 2;  ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750.
   Alberty R M, Kapp CA, Croenewald CJ. (2014). Patterns of Empowerment in Individualas through the Course of a Life Skills Program . Journal of Studies the Education of Adults, 2,20-780
    Alzamil, Jwahir (2021). Listening Skills: Important but Difficult to Learn, ab World English Journal (AWEJ) Volume 12. Number3,  Pp.366-374. DOI:https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.25
    Aruan, Linda; Sari, Risnovita; Harahap, Ahmad Bengar (2020). Using Prezi Online Software to Improve Teaching Listening Skill, International Journal of Education and Literacy Studies, v8 n1 p104-108.
          Ashrafi, Ali  (2021). The Educational Evolution in Germany, the Study Case: Primary Education (Grundschule).  Journal of Educational Psychology - Propositos y Representaciones, v9 spec iss 3 Article e1201.
         Ayodele, M. O. (2013). A Comparative Study of Textbook Readability and Students Comprehension Levels in Senior Secondary School Biology. Journal of Educational and Social Research, 3 (1), 109 – 114.
         Boran, Murat; Karakus, Fazilet (2022). The Mediator Role of Critical Thinking Disposition in the Relationship between Perceived Problem-Solving Skills and Metacognitive Awareness of Gifted and Talented Students.  Participatory Educational Research, v9 n1 p61-72. 
     Borisova, Ivelina; Lin, Hsiao-Chen; Hyson, Marilou (2020). Build to Last: A Framework in Support of Universal Quality Pre-Primary Education, Published by UNICEF,  Education Section, Programme Division, 3 UN Plaza, New York, NY 10017, USA, © United Nations Children’s Fund (UNICEF).
     Chin Nee, Chua; Melor Md, Yunus; Ashairi, Suliman (2019). ICT: An Effective Platform to Promote Writing Skills among Chinese Primary School Pupils. Arab World English Journal (AWEJ). 10, (4). 223-237.
   Dilekçi, A. & Çiçek, S. (2022). An analysis of secondary school Turkish language course assessment tools in the sense of PISA reading skill criteria. International Online  Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1), 417-431.
   Duran, Ceren; Güvey Aktay,  Emel; Kuru, Oğuzhan (2021). Improving the Speaking Skill of Primary School Students Instructed in a Multigrade Class through Cartoons. Participatory Educational Research (PER), Vol. 8(4), pp. 44-63.
    Ghabakhlou, Behzad; Ghalavandi, Hassan; Hosseinpour, Alireza (2021). Provision of Curriculum Model of Student Life Skills at Primary Schools of Iran, Journal of Educational Psychology - Propositos y Representaciones, v9 spec iss 3 Article e1124.
     International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). pirls 2021 Assessment Frameworks Ina V.S. Mullis and Michael O. Martin. Editors Publishers: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
   Karagöz,  Beytullah; Adem, İşcan; Sami, Baskin; Ayşegül, Irşi (2017). Investigation of Turkish Teacher Candidates Listening Skills. Universal Journal of Educational Research. 5(5): 750-756.
   Kayaalp, Fatih; Meral, Elif; Başc Naml, Zeynep (2022). An Analysis of the Effect of Writing-to-Learn Activities Regarding Students’ Academic Achievement and Self-Regulation Skills in Writing. Participatory Educational Research (PER), 9(1), 324-348.
   Keeley, L.; Dobinson, Julie; Dockrell, E. (2021). Universal Strategies for the Improvement of Expressive Language Skills in the Primary Classroom: A Systematic Review. First Language, 41, 5, 527-554.
  Kehing, K. L., & Yunus, M. M. (2021). A systematic review on language learning strategies for speaking skills in a new learning environment. European Journal of Educational Research, 10(4), 2055-2065. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.4.2055.   
          Kourmousi Ntina, Georgios Markogiannakis, Chara Tzavara, Kalliope Kounenou, Achilleas, Mandrikas; Efstathia, Christopoulou;Vasilios, Koutras (2018). Students’ Psychosocial Empowerment With The ‘Steps For Life’ Personal and Social Skills Greek Elementary Programme, International Electeronic Journal of Elementary Education, 10, 5, 535-549.
  Meza, A., Rodríguez, I., & Caviedes, L. (2021). Fostering efl preservice teachers’ academic writing skills through reflective learning. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development, 23(1), 89–106. https://doi.org/10.15446/profile.v23n1.85145.
Mohammed, T., 2022. Designing an Arabic Speaking and Listening Skills E- Course: Resources, Activities and Students' Perceptions. The Electronic Journal of e-Learning, 20(1), pp. 53-68, available online at www.ejel.org.
       Nancy, Ares;  Laura, Cochell (2022). The Role of Cultural Capital in Claims to Educational Sovereignty. Journal of Curriculum Studies, v54 n1, p18-37.
    Orkin, Wendia (2016). Improving Student Life Skills Through classroomintervention and intergration, ERICNO: Ed 432093.
     Saat, Ferhat (2022). Effect of Self-Evaluation-Based Oral Reading Method in Elementary School on Reading Fluency and Reading Comprehension. Participatory Educational Research (PER). 9(2), 437-462.
  Stollhans, Sascha (2016). Learning by Teaching: Developing Transferable Skills, Learning by Teaching: Developing Transferable Skills. In E. Corradini.
           Sumarno, W.K., Kusumaningrum, W.R, & Nurhayati, E. (2022). The effects of knowledge and regulation of cognition on the students’ writing skills in a metacognitive process-oriented writing instruction. Journal of Language and Linguistic Studies, 18(1), 523-536. Doi: 10.52462/jlls.200
          The Legatum Institute Foundation (2021). https://www.prosperity.com.
          Yılmaz, Abali Betul; Hulya, Yazici (2020). An Evaluation on Determining the Relation between Listening Skill and Social Emotional Learning Skill. Eurasian Journal of Educational Research. 89, 71-92.