واکاوی کنش حرفه ای آموزشگران رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در زمینه دانش پداگوژی محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی، ایران

4 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

10.22034/tpcj.2023.190247

چکیده

هدف ازاین پژوهش واکاوی کنش حرفه‌ای آموزشگران رشته آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان درزمینه دانش پداگوژی محتوااست. دراین پژوهش ازرویکردکیفی استفاده شدوبه شیوه هدفمند7 نفرازآموزشگران دانشگاه فرهنگیان انتخاب شدند.جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه ومشاهده کلاس، به‌طور هم‌زمان، صورت گرفت. براساس تفسیرآموزشگران از مؤلفه‌های دانش پداگوژی محتوا، آموزشگران دردوگروه نابسته به زمینه و وابسته به زمینه دسته‌بندی شدند.آموزشگران نابسته به زمینه هدف از پداگوژی محتوا راچگونگی بازنمایی هدفمندموضوع درسی می‌دانند.آن چه باور اصلی استادان را درشکل‌گیری آموزش محتوا معنی‌دارساخته، فرصت‌های یادگیری است که برای دانشجویان به صورت تجویزی وازبیرون برنامه‌ریزی می‌کنند، رسالت استادونظام دانشگاهی در انتقال چگونگی بازنمایی مفاهیم وحقایق است درمقابل باوراصلی آموزشگران وابسته به زمینه ،خلق فضای مؤثریادگیری برای نقدکردن برنامه درسی مکتوب وفرصتهای یادگیری برابربرای دانشجویان با هدف خلق تجارب تحولی است. این باور در دانشجومعلمان شکل میگیردکه توانایی خلق دانش را دارند و می‌توانند فرصتهایی برای اندیشیدن شاگردان ابتدایی فراتر از موضوعات درسی و توصیه متخصصان مهیا کنند
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the professional action of professors in the primary education discipline of Farhangian University in the context of pedagogy content knowledge

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mahdavi 1
  • Zahra Niknam 2
  • Mohammad Attaran 3
  • Nematollah Mousapour 4
1 Kharazmi UN
2 Kharazmi UN
3 Kharazmi UN
4 Department of Educational Sciences and Psychology, Hormozgan University
چکیده [English]

ThepurposeofthisresearchistoanalyzetheprofessionalactionofprofessorsintheprimaryeducationdisciplineofFarhangianUniversityinthecontextof pedagogycontentknowledge.In this research,aqualitativeapproachwas used and seven professors of Farhangian University were selected in a purposeful method. Data collection was done through interviews andclassroomobservation at the same time. Based on the professors' interpretation of the pedagogy content knowledge componentsthe professors were classified into two groups of context-independent and context-dependent. The context-independent Professors consider the aim of content pedagogy as how to represent the subject matters purposefully. Whatmakesmeaningfulthe main belief of the professorsin the formation of content pedagogy is the learning opportunities that they plan for the students in a prescriptive way and from the outside, the mission of the professor and the university system is to convey how to represent the concepts and facts. In contrast, the main belief of context-dependentprofessorsistocreateaneffectivelearningspacetocritiquethewrittencurriculumand equallearningopportunitiesforstudentswiththeaimofcreatingtransformative experiences.This belief is formed in student-teachersthatthey have the abilityto create knowledge and can provide opportunities for elementary students to think beyond the subject matters and the experts advice
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the professional
  • action professor
  • pedagogy content knowledge
احمدی، آمنه، موسی‌پور، نعمت‌الله. (1396). طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم (برنامه درسی ملی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران). تهران: دانشگاه فرهنگیان
دانایی‌فرد، حسن وکاظمی،حسین (1390). پژوهش‌های تفسیری در سازمان.تهران: انتشارات امام صادق (ع).
عباباف، زهره (1398). مطالعه مؤلفه‌های کنش‌های پداگوژیک برای اساس تجربه زیسته کنشگران فعال دپارتمان برنامه درسی و پداگوژی دانشگاه بریتیش کلمبیا و دلالت‌های آن در توسعه حرفه‌ای آموزشگران. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فرهنگیان.
مهدی، رضا (1392). شکل‌گیری و توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی: عوامل و الزامات. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 5(2)،91-117‌
مهدوی، نسرین، نیکنام، زهرا، عطاران، محمد، موسی پور، نعمت اله. شناسایی و بررسی مولفه های دانش شخصی پداگوژی محتوای آموزشگران رشته آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی9(17), 155-186.‎
Alonzo, A. C, Berry, A, & Nilsson, P. (2019). Unpacking the complexity of science teachers’ PCK in action: Enacted and personal PCK.In Repositioning pedagogical content knowledge in teachers’ knowledge for teaching science (pp. 271-286(
Bullough Jr, R. V. (2001). Pedagogical content knowledge circa 1907 and 1987: A study in the history of an idea. Teaching and teacher education, 17, 655-666
Deng, Z. (2017). Pedagogical content knowledge reconceived: Bringing curriculum thinking into the conversation on teachers' content knowledge. Teaching and Teacher Education
Großschedl, J. Welter, V. & Harms, U. (2019). A new instrument for measuring preservice biology teachers' pedagogical content knowledge: The PCKIBI. Journal of Research in Science Teaching, 56, 402-439.
Karaman, A. (2012). The place of pedagogical content knowledge in teacher education. Atlas Journal of Science Education, 2, 56-60.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard educational review, 57, 1-23.