روش نمونه‌سازی مشارکتی بازی‌های آموزشی دیجیتال با رویکرد تفکر طراحی در ارتقای یادگیری ریاضی ششم ابتدایی: موانع، تسهیلگرها و راهکارهای ادامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجائی

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

10.22034/tpcj.2023.190235

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع، تسهیل گرها و راهکارهای ادامه اجرای روش نمونه‌سازی مشارکتی بازی‌های آموزشی دیجیتال با رویکرد تفکر طراحی در ارتقای یادگیری ریاضی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر جونقان در استان چهارمحال‏ وبختیاری بود. نوع پژوهش کیفی با روش پدیدارشناسی بود. ابزار گردآوری داده ‏ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. به این منظور با 20 نفر از معلمان دوره ابتدایی که این روش را اجرا کرده‌اند، مصاحبه به عمل آمد و تجربه زیسته آنان بیان شد. داده‌ها با استفاده از ترکیبی از روش‌های قیاسی و استقرایی تحلیل شد. موانع و تسهیل گرهای شناسایی‌شده، در پنج مرحله رویکرد تفکر طراحی شامل همدلی، تعریف، ایده پردازی، ساخت نمونه اولیه و ارزشیابی در برنامه‏ درسی ریاضی دسته‌بندی شد. راهکارهای ادامه اجرای روش نمونه‌سازی مشارکتی شامل شش درون‌مایه اصلی ازجمله فعالیت‌های آموزشی و یادگیری، سازمان‌دهی محتوا، شرایط بازی، عوامل مربوط به معلم، عوامل مربوط به یادگیرنده و ارزشیابی از دیدگاه معلمان تحلیل ‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative prototyping of digital educational games using design thinking to promote sixth-grade students' mathematics learning: Barriers, facilitators, and continuance.

نویسندگان [English]

  • Ahmad Arabi 1
  • Alireza Assare 2
  • Esmaeil Azimi 3
  • Seyed Mohammad Reza Imam Jomeh 4
1 Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University
2 Shahid Rajaee Teacher Training University,
3 Tarbiat Modares University
4 Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University
چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the barriers, facilitators, and continuance of implementing a creative instructional method (Collaborative prototyping of digital educational games using design thinking). This study employed a phenomenological study as a qualitative research method. The data were collected using a semi-structured interview. Participants included 20 teachers that have experienced the method mentioned above in their class teaching in primary schools. An abductive content analysis was conducted to determine the main and sub-categories. The identified barriers and facilitators were categorized according to the stages of the design thinking process: empathy, definition and idea generation, prototype construction and evaluation. Regarding continuance factors, six categories were identified: learning and instructional activities, content organization strategies, game conditions, teacher-related factors, student-related factors, and evaluation-related factors. Future research suggestions were discussed in light of the study findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics curriculum
  • design thinking
  • digital educational games
  • Learning by doing
آرین نژاد، مسعود (1395). کودکان، ریاضیات و فلسفه. نشریه ریاضی و جامعه 3(1) 5-1.
اسلامیه، فاطمه،1395، مطالعه سبک یادگیری دانشجویان بر اساس الگوی یادگیری تجربی دیوید کلب، همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی، تهران.
افشارکهن، زهرا؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود؛ مهاجر، یحیی؛ ضیایی مهر، علی (1395) تأثیر برنامه‌درسی ریاضی آمیخته به طنز بر خلاقیت ریاضی دانش آموزان. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
بیتس، تونی، ترجمه محسن کشاورز و افسانه شریف. (1396). تدریس در عصر دیجیتال. راهنمایی برای طراحی تدریس و یادگیری. کانادا.
زینی وند نژاد، فرشته (1399). عوامل مؤثر و روابط بین آن‌ها در ارتقای استفاده از فناوری‌های دیجیتال در میان معلمان دوره دوم ابتدایی و دبیران ریاضی دوره اول متوسطه انجمن مطالعات برنامه‌درسی 15(57).106-65.
شرافت، ابوالفضل؛ کریمی، فرحناز، (1397) بازی‌های پرورش مهارت حل مساله با رویکرد تفکر طراحی. تهران، انتشارات آدینه.
شریفی، زهرا؛ فتحی آذر، اسکندر؛ مانی، آرش؛ ادیب، یوسف (1399). طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر علوم اعصاب شناختی و تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی در شیراز. رساله دکتری تخصصی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شوشتری، مریم؛ شباک، مریم؛ رحیمی، زهرا (1398). ارزش‌یابی کتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی‌های محتوا در برنامه‌درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه ارشد دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران.
عربی جونقانی، احمد؛ سلطانی، اصغر؛ اسمی، کرامت. (1396). تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه‌درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان. مطالعات برنامه‌درسی.12(44)، 81-108.
غلام آزاد، سهیلا (1399). تغییر برنامه‌درسی ریاضی مدرسه‌ای: چالش‌ها و تحقیقات موردنیاز. انجمن مطالعات برنامه‌درسی. 15(57).128-107.
فتحی، فتانه؛ کردنوقابی، رسول؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ رشید، خسرو (1398) مقایسه آموزش با روش سنتی و آموزش با نرم‌افزار آموزشی در سطوح یادگیری دانش، فهمیدن و کاربرد در درس ریاضی و علوم در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر خرم‌آباد. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 7(26)76-65.
کراس، نایجل، ترجمه مهدی مقیمی (1398). تفکر طراحی؛ فهم چگونگی تفکر و کار طراحان. انتشارات کتاب وارش.
محسن پور، مریم؛ بطویی، مونا (1399). مرور نقادانه مطالعات انجام‌شده در حوزه مسائل کلامی ریاضی. انجمن مطالعات برنامه‌درسی.15(57).212-191
میرزایی، خلیل (1396). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. انتشارات جامعه شناسان. تهران
نصر اصفهانی، زهرا؛ علی‌آبادی، خدیجه؛ زارعی، اسماعیل (1397). تطبیق موردی 9 بازی رایانه‌ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین.4(15)،282-315.
Babatunde. A. (2008), effects of cooperative learning and problem-solving strategies on Jouner Secndary School Student: Achievement in Social Studies. Journal of Research in Educational Psychology. 6(3): 691-708
Bates,T(2019). Teaching in a Digital Age. Subtitle:Guidelines for designing teaching and learning. Ryerson University. Toronto, Canada
Bayraktar,G, (2011). The effect of cooperative learning on student approach to general gymnastics course and academic achievement. Journal of educational Research and Reviews,6(1), 62-71.
Bilen, Sermin(2010). The effect of cooperative learning on the ability of prospect of music teachers to apply Orff-Schulwerk activities. Journal of Social and Behaviral Sciences,2(6),4872-4877.
Bot,L. Gossiaux,P. Rauch,C. Tabiou,S (2005). ‘Learning by doing’: a teaching method for active learning in scientific graduate education. European Journal of Engineering Education... 30(1) 105–119
Breien, F.Wasson, B (2021). Narrative Categorization in Digital Game-Based Learning: Engagement, Motivation & Learning. British Journal of Educational Technology, (52),1. 91-111.
Chen, J (2021). Research on the Effect of Peer Feedback Training in English Writing Teaching - A Case Study of Students in Business English Major. English Language Teaching. 14 (6): 12-24.
Cheng, P. J. (2017). Validation of A Brainstorming Tool IDEATOR, Procedia CIRP, 60. 290-295
Cohen, R; Mule, L(2019). Collaborative Pedagogy in a Design Thinking Education Course. InSight: A Journal of Scholarly Teaching, 2(14) 29-42.
Coleman, T.Money,A (2020). Student-Centred Digital Game-Based Learning: A Conceptual Framework and Survey of the State of the Art. Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, (79),3. 415-457.
Creswell, J. W (2007). Designing and conducting mixed method research. Thousand Oaks, CA: Sage
Cross, N. (2006). The nature and nurture of design ability. In N. Cross, Designerly ways of knowing.Berlin: Springer. 15-26.
Cutumisu M. Schwartz D.L. & Lou N.M. (2020) The relation between academic achievement and the spontaneous use of design-thinking strategies, Computers & Education,149.14-38 doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103806
 DOI: 10.1080/10476210.2018.1531841
Epp,SH. Reekie,M. Denison,J. Kemper,N. Willson,M. Marck,P (2021). Radical transformation: Embracing constructivism and pedagogy for an innovative nursing curriculum. Journal of Professional Nursing. 37(5), 804-809
Estrada,M (2020), “Design thinkers' profiles and design thinking solutions”, Academia Revista Latinoamericana de Administración. (33). 1, 9-24
Geithner, C. Pollastro.A (2016). Doing Peer Review and Receiving Feedback: Impact on Scientific Literacy and Writing Skills. Advances in Physiology Education, (40),1. 38-46
Gillham, B. (2000), The Research Interview, London, Rautledge
Gong,Y(2021). Application of virtual reality teaching method and artificial intelligence technology in digital media art creation. Ecological Informatics.63(2),4-17
Grammenos, D. Antona, M. (2018). Future designers: Introducing creativity, design thinking & design to children, International Journal of Child-Computer (16),16-24. Interactionhttps://doi.org/10.1016/j.ijcci.2017.10.002.
Grapsa, J. Fuster,V (2020) JACC: Case Reports: Moving to a Multimedia Educational Vehicle. Journal of the American College of Cardiology (JACC) 75(24). 3096-3097
Han, Y; Xu, Y. (2020). The Development of Student Feedback Literacy: The Influences of Teacher Feedback on Peer Feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education45 (5): 680-696.
Henriksen D, Gretter.S & Richardson.C (2020) Design thinking and the practicing teacher: addressing problems of practice in teacher education, Teaching Education, (31),2.209-229
Hoyles, C. (2018). Transforming the mathematical practices of learners and teachers through digital technology. Research in Mathematics Education, 20(3), 209-228
Jones, D. L. & Tarr, J. E. (2007). An examination of levels of congnitive demand required by probability tasks in middle grades mathematics textbooks. Statics education Research Journal, 6(2), 4-27.
Kangas, K; Seitamaa-Hakkarainen, P; Hakkarainen, K (2013). Design Thinking in Elementary Students' Collaborative Lamp Designing Process. Design and Technology Education, 18 (1): 30-43
Lerchenfeldt,S. Mi,M. Eng,M(2019). The utilization of peer feedback during collaborative learning in undergraduate medical education: a systematic review. BMC Medical Education (11)2-10.
Lewis, T. (2006). Creativity: A framework for the design/problem solving discourse in technology education, Journal of Technology Education, 17(1), 36-53.
Liedtka, J. (2015), “Perspective: linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction”, Journal of Product Innovation Management, (32). 6, 925-938.
Liedtka, J. (2015), “Perspective: linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction”, Journal of Product Innovation Management... (32),6. 925-938.
Linton, G. & Klinton, M. (2019). University entrepreneurship education: a design thinking approach to learning. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8(3), 1-11.
Maricica, S. & Spijunovicb, K. (2015). Developing Critical thinking in elementary Mathematics Education through a suitable selection of content and overall student performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (18): 653-659.
Micheli, P. Wilner, S. J. Bhatti, S. H. Mura, M. & Beverland, M. B. (2019). Doing design thinking: Conceptual review, synthesis, and research agenda. Journal of Product Innovation Management, 36(2), 124-148
Phipps,L,J & Osborne,E,W. Dyer,J,E & Ball, A.L (2008). Handbook on agricultural education in public schools. 6th Edition. Clifton Park, NY: Thomson Learning Inc.
Razzouk, R. & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330-348.
Rowe, P. G. (1987). Design Thinking. MIT Press.
Sachin, J. & Dowson, M. (2009). Mathematics anxiety as a function of
multidimensional self- regulation and self-efficacy. Contemporary Educational
Psychology (34),240–249.
Sermin(2010). The effect of cooperative learning on the ability of prospect of music teachers to apply Orff-Schulwerk activities. Journal of Social and Behaviral Sciences,2(6),4872-4877.
Shafique, M & Irwin-Robinson, H. (2015). A Study on the Effectiveness of Flipped Teaching in College Math Classroom. International Journal of Education and Information Technology. (1), 2. 29-33
Simpson, G; Clifton, J. (2016). Assessing Postgraduate Student Perceptions and Measures of Learning in a Peer Review Feedback Process. Assessment & Evaluation in Higher Education, (41),4. 501-514.
Soh, K. (2017). Fostering student creaivity through teacher behaviors. Thinking Skills and creativity, (23) 58- 66. DOI:10.1016/j.tsc.2016.11.002
Sokolowski, A. Li, Y. & Willson, V. (2015). The effects of using exploratory computerized environments in grades 1–8 mathematics: A meta-analysis of research. International Journal of STEM Education, 2(8), 1–17.
Tezer, M; Yildiz, E; Bozkurt, S; Tangul, H (2019). The Influence of Online Mathematics Learning on Prospective Teachers Mathematics Achievement: The Role of Independent and Collaborative Learning. World Journal on Educational Technology (11), 4. 257-265.
Lambert, R; Imm, K; Schuck, R; Choi, S; McNiff, A(2021). "UDL Is the What, Design Thinking Is the How:«Designing for Differentiation in Mathematics. Mathematics Teacher Education and Development, (23), 3.54-77.