دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی الگوی جاری یادگیری مادام‌العمر در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

محمد محمودی بورنگ؛ محمد اکبری؛ محسن آیتی


شناسایی عوامل موثر در انتخاب رشته علوم انسانی: تاملی بر روایت های دوران تحصیلی ام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

فرزانه تاری؛ مرضیه دهقانی؛ نصیبه تاری


واژگان کلیدی کتب ریاضی دوره اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1402

مرضیه دهقانی؛ نرگس چگینی؛ سوگل یزدان خو